Privacyverklaring Podcast Studio Meppel

Dit is de privacyverklaring van Podcast Studio Meppel B.V., kantoorhoudende te Zomerdijk 9e, 7942 JR Meppel, verder aangeduid als “Podcastopnemen.com” en in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming “Verwerkingsverantwoordelijke”. Wij respecteren de privacyrechten van iedereen die met ons in contact komt. In deze privacyverklaring wordt beschreven waarom jouw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, welke gegevens dit zijn en welke rechten je hebt als betrokkene. 

Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens moeten wij voldoen aan de privacywetgeving (AVG), om deze reden leggen wij de doelen van het verwerken van jouw persoonsgegevens vast in deze privacyverklaring. Daarnaast slaan wij zo min mogelijk persoonsgegevens op, treffen wij de benodigde maatregelen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en respecteren wij jouw rechten.

1.Persoonsgegevens

1.1 Een persoonsgegeven is informatie dat direct over iemand gaat, of te herleiden is naar een persoons. Denk bijvoorbeeld aan je naam, contact- of adresgegevens en je BSN.  . Echter, wij maken wel gebruik van cookies en web statistieken, waarbij bepaalde door Podcastopnemen.com niet identificeerbare informatie over de gebruiker van de website wordt verzameld. Dit doen wij om te kijken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt, zodat we onze website kunnen blijven verbeteren en gebruiksvriendelijk(er) kunnen maken. Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met persoonsgegevens, zoals verzamelen, opslaan, gebruiken en verspreiden van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens waaruit je ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijken, worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Podcastopnemen.com verzameld geen bijzondere persoonsgegevens.

Podcastopnemen.com verwerkt de persoonsgegevens van een betrokkene op basis van een wettelijke grondslag zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), namelijk: 

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met Betrokkene
 3. Voldoen aan een wettelijke verplichting
 4. Bescherming van de vitale belangen
 5. Vervulling van een taak van algemeen belang
 6. Gerechtvaardigd belang van Podcastopnemen.com of een derde

Deze privacyverklaring legt per verwerking uit op basis van welke grondslag wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken. Als we persoonsgegevens verwerken vanwege het algemeen belang, zullen we ook aangeven wat dit belang is.

Waarom en wanneer worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens van jou worden verwerkt, zodat wij onze (online en offline) diensten kunnen uitvoeren. Op diverse manieren worden gegevens door ons verzameld, namelijk:

–           Bezoek aan onze website

–           Het gebruik van het contactformulier;

–           Het gebruik van het sollicitatieformulier;

–           Leveren van onze diensten

Podcastopnemen.com verwerkt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten, welke in ieder geval zijn:

1.1.1 Bezoekers van onze website

Tijdens het bezoek aan onze website krijg jij de mogelijkheid om te kiezen welke cookies jij accepteert. Indien jij de cookies accepteert kan Podcastopnemen.com gegevens verwerken die betrekking hebben op jouw apparaat, zoals jouw IP-adres of informatie over jouw surfgedrag.

Wettelijke grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar en 2 maanden

1.1.2 Invullen van het online contactformulier

Indien je het online contactformulier op onze website invult verwerken wij jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Het doel bij de inschrijving via ons contactformulier is om contact met jou te kunnen opnemen om onze dienstverlening met jou door te nemen. Bij aanvang zijn meer dan deze gegevens niet nodig. Indien er een samenwerking uit voortvloeit, zullen wij meerdere gegevens van jou nodig hebben. In beginsel adviseren wij jou om slechts bovengenoemde gegevens aan ons te verstrekken.

Wettelijke grondslag: Precontractuele fase of ter uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn: Indien er geen samenwerking uit voortvloeit, bewaart Podcastopnemen.com de gegevens niet langer dan één maand. Zodra wij een samenwerking met jou aangaan bewaren we de persoonsgegevens zolang jij onze diensten afneemt, en na het eindigen van de dienstverlening twee jaar (tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat)

1.1.3 Indien jij bij ons solliciteert

Indien jij het bij ons solliciteert verweken wij jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres, curriculum vitae (cv), eventuele motivatie, geboortedatum, geslacht en informatie betreffende afgeronde opleiding(en) en cursus(sen). In eerste instantie zijn deze gegevens voor ons van belang om contact op te kunnen nemen met jou voor het mogelijk inplannen van een sollicitatiegesprek. Met betrekking tot jouw cv adviseren wij om niet meer gegevens op te nemen dan noodzakelijk. Wij raden je ten zeerste af om onderstaande (bijzondere) persoonsgegevens in jouw cv op te nemen:

–           Godsdienst of levensovertuiging

–           Ras of etnische achtergrond

–           Strafrechtelijke gegevens

–           Politieke gezindheid

–           Gezondheid

–           Seksuele leven

–           Lidmaatschap van een vakbond of politieke partij

–           BSN en bankrekeningnummer

Mocht jij bij ons in dienst treden, dan verwerken wij verwerken wij meerdere persoonsgegevens van jou. Denk hierbij aan jouw bankrekeningnummer en BSN.

Wettelijke grondslag: Precontractuele fase/ ter uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn: Indien jij niet bij ons komt werken, bewaart Podcastopnemen.com jouw persoonsgegevens maximaal één maand. Indien jij wel bij ons komt werken bewaren wij jouw gegevens zolang het dienstverband loopt, en bij beëindiging twee jaar tenzij wij een wettelijke verplichting hebben om gegevens langer te bewaren.

1.1.4 Leveren van onze diensten

Als organisatie kun je gebruik maken van onze dienstverlening. Om onze dienstverlening uit te voeren, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de contactpersoon bij jouw organisatie: (zakelijk) e-mailadres en (zakelijk)telefoonnummer.

Wettelijke grondslag: Uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn: gedurende looptijd van de overeenkomst, en na eindigen van de overeenkomst 2 jaar. Sommige gegevens worden langer bewaard als wij daartoe (wettelijk) verplicht zijn.

1.2 Indien betrokkene verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal betrokkene geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt.

2. Partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens 

2.1 Podcastopnemen.com zal de persoonsgegevens in beginsel niet aan andere partijen verstrekken. Niettemin kan Podcastopnemen.com persoonsgegevens wel verstrekken indien:

 • De persoonsgegevens worden verstrekt aan door Podcastopnemen.com ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten; of
 • com op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld toezichthouders of andere publieke autoriteiten; of
 • De persoonsgegevens worden verstrekt aan een vennootschap die behoort tot de groep van Podcastopnemen.com of een andere afdeling binnen de vennootschap van de Podcastopnemen.com.

2.2 Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als Podcastopnemen.com een wettelijke verplichting heeft persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie. Partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Podcastopnemen.com is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze partijen.

3. Cookies

Podcastopnemen.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Functionele cookies slaan de voorkeuren van websitebezoekers op om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Ze zijn essentieel voor een correcte technische werking van de website. Functionele cookies worden 14 dagen bewaard in uw browser.

Daarnaast maakt Podcastopnemen.com analytische cookies. Dit zijn cookies die informatie verzamelen over hoe bezoekers een website gebruiken zodat we de kwaliteit en/of effectiviteit van de website kunnen verbeteren. Deze cookies verzamelen gegevens zoals het aantal bezoekers, de tijd die op de website wordt doorgebracht, de pagina’s die worden bezocht, en eventuele foutmeldingen die kunnen optreden. Deze informatie wordt geanalyseerd om inzicht te krijgen in het gebruikspatroon van de website en om de prestaties en functionaliteiten ervan te verbeteren. Podcastopnemen.com maakt gebruik van Google Tag Manager, Google Analytics, PixelYourSite en Hotjar. Deze cookies worden maximaal 1 jaar en 2 maanden bewaard.

 we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

4. Rechten van betrokkenen

4.1 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Podcastopnemen.com, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

4.2 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@podcastopnemen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Podcastopnemen.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

5.1 Podcastopnemen.com, neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@podcastopnemen.com. Podcastopnemen.com, heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Systemen van Podcastopnemen.com worden automatisch geüpdatet.
 • Om te zorgen dat de plug-ins en de website altijd up-to date is, heeft Podcastopnemen.com een beheerabonnement voor de website.

6. Wijzigingen privacyverklaring

6.1 Podcastopnemen.com behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Podcastopnemen.com adviseert de betrokkene dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

6.2 Indien betrokkene het gebruik van de Website en/of diensten van Podcastopnemen.com voortzet zodra de wijzigingen van kracht zijn, betekent dit dat betrokkenen de wijzigingen accepteert. Indien betrokkene niet instemt met deze wijzigingen, dient hij het gebruik van de Website en/of diensten te beëindigen.

6.3 De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 mei 2024.

7. Contact

7.1 Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Podcastopnemen.com via: info@podcastopnemen.com 

Chat openen
Heb je vragen?
Hallo 👋
Waar kan ik je mee helpen?